Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GP Remove Projects from Breadcrumbs

Mô tả

A plugin for GlotPress as a WordPress plugin that removes the top level “Projects” link from the breadcrumbs.

Cài đặt

Install from the WordPress plugin directory.

Hỏi đáp

TBD

TBD

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GP Remove Projects from Breadcrumbs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 0.6
* Release date: December 30, 2015
* Added UI to set the project to use in the logo url.
* Updated url logo code to use javascript.

= 0.5
* Release date: December 14, 2015
* Initial release.