Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Syntax Highlighter for WordPress

Mô tả

This plugin easily integrates the Google Syntax Highlighter by Alex Gorbatchev into WordPress.

Feature summary

 • 100% client side, no server dependency
 • Multiple languages support
 • Wide browser support
 • Very lightweight

Languages Supported

 • C++ (cpp, c, c++)
 • C# (c#, c-sharp, csharp)
 • CSS (css)
 • Delphi (delphi, pascal)
 • Java (java)
 • Java Script (js, jscript, javascript)
 • PHP (php)
 • Python (py, python)
 • Ruby (rb, ruby, rails, ror)
 • Sql (sql)
 • VB (vb, vb.net)
 • XML/HTML (xml, html, xhtml, xslt)

Ảnh màn hình

 • Simple Ruby Example

Cài đặt

 1. Extract plugin into /wp-content/plugins directory.
 2. Activate the plugin.
 3. Specify your code snippets in your blog post using the Usage Directions provided by the Google Syntax highlighter.

Here is an example to produce ruby syntax highlighting once the plugin is activated:

<pre name="code" class"ruby">
def my_ruby_snippet
 blog_post.should(be_highlighted)
end
</pre>

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Syntax Highlighter for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp