Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Hosted AJAX Libraries

Mô tả

This plugin changes the internal WordPress script queues for the following AJAX Libraries: jQuery, jQuery UI, Prototype, Scriptaculous, MooTools, Yahoo! User Interface, Dojo, SWFObject, Ext-Core, Chrome Frame and WebFont Loader.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Hosted AJAX Libraries” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp