Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Goodlayers Blocks

Mô tả

A utility plugin to help you styling the page. This plugin include these following components
– accordion
– group custom ( group with mobile styling & negative margin )
– rating
– shape divider
– fa social ( font awesome plugin is required to use this component )

Block

This plugin provides 8 blocks.

  • Goodlayers Blocks
  • Goodlayers Blocks
  • Goodlayers Blocks
  • Goodlayers Blocks
  • Goodlayers Blocks
  • Goodlayers Blocks
  • Goodlayers Blocks
  • Goodlayers Blocks

Cài đặt

Hỏi đáp

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Goodlayers Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
– Initial Release

1.0.1
– Add Product Category item
– Remove Debug Message
– fix fa-social component font size
– Add more styles to icon
– Add background repeat to group custom
– Add carousel start at option
– Remove console debug object
– Add product category list item