Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

公安备案

Mô tả

用于 WordPress 博客申请交互式网安网站备案合规化。该插件可按公安备案要求记录留言和评论用的 IP 和端口号,以及精确到秒的时间。

Ảnh màn hình

  • 展示后台效果,最后一栏为网安要求的用户 IP IP端口 和 精确到秒的时间

Hỏi đáp

这个插件用来干嘛的?

仅仅是帮助你完整公安网站备案用的。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“公安备案” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 完成初始配置