Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gmt Post IDs

Mô tả

Gmt Post IDs is a simple and light weight plugin to show the Post ID, Page ID, Media ID, Links ID, Category ID, Tag ID and User ID in the Admin Section Table.this would be beneficial to all WordPress Admin Users. Just activate and Gmt Post IDs in your page, post, category, tag and media pages.

Usage

 1. Just install and activate.

Ảnh màn hình

Cài đặt

The easy way (via Dashboard) :

 • Go to Plugins > Add New
 • Type in the Gmt Post IDs in Search Plugins box
 • Click Install Now to install the plugin
 • After Installation click activate to start using the Gmt Post IDs
 • Go to Gmt Post IDs from Dashboard menu
 • Now you will get ID’s column in your post, page, category, tag and media panel

Not so easy way (via FTP) :

 • Download the Gmt Post IDs
 • Unarchive Gmt Post IDs plugin
 • Copy folder with gmt-post-ids.zip
 • Open the ftp \wp-content\plugins\
 • Paste the plug-ins folder in the folder
 • Go to admin panel => open item “Plugins” => activate Gmt Post IDs
 • Go to Gmt Post IDs from Dashboard menu

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gmt Post IDs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

= 1.0
* Initial Public Release