Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gist for Robots WordPress Plugin

Mô tả

Drop in the embed code from github between the gist shortcode.

[gist]<script src="http://gist.github.com/447298.js?file=github_gist_wordpress_plugin_test.txt"></script>[/gist]

or pass the ID and file (optional)

[gist id=447298 file=github_gist_wordpress_plugin_test.txt]

Cài đặt

1) Download the plugin zip file.

2) Unzip.

3) Upload the gisthub plugin directory to your wordpress plugin directory (/wp-content/plugins).

4) Activate the plugin.

5) Use the [gist] shortcode with greatness!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gist for Robots WordPress Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fix for new gist API version

1.0

  • First revision