Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GitHub Members Show-off

Mô tả

The widget appearance mimics the members box in GitHub org page. You just simply enter GitHub organization for the widget to show off the GitHub org members in a widget. There’s filter gh_members_showoff_widget_view_path to change view path of the widget.

To use the shortcode, use [gh_members_showoff org="Automattic" limit="10" order_username="asc"]. The required attribute is org, the rest is optional. This will render member listing of specified org. You can change the view path of rendered member listing via gh_members_showoff_shortcode_view_path filter.

If you want to display member listing via plugin or theme, you can use:

<?php do_action( 'gh_members_showoff', array( 'org' => 'GitHub' ) ); ?>

The same attributes on shortcode apply too.

This plugin depends on GitHub API plugin. Make sure to install and activate that first.

Development of this plugin is done on GitHub. Pull requests are always welcome.

Ảnh màn hình

  • Widget instance
  • Rendered shortcode

Cài đặt

  1. This plugin depends on GitHub API plugin, so make sure it’s installed and activated.
  2. Upload GitHub Members Show-off plugin to your blog’s wp-content/plugins/ directory and activate.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GitHub Members Show-off” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

Initial release