Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Get ACF Field Label from Name

Mô tả

WordPress plugin adds a helper function get an Advanced Custom Field label from its name.

To use, call the function getAcfLabelByName(‘your_field_name_here’);

No setup required!

Cài đặt

Upload the “acf-label-from-name” folder to your wp-content/plugins directory, then Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Get ACF Field Label from Name” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Release Date – 23 October 2021
* Updated function used to query the posts table

1.0.0

Release Date – 07 October 2021
* Initial release