Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GeoPerks – special sauce for GeoDirectory

Mô tả

GeoPerks is Special Sauce for GeoDirectory

This plugin works with GeoDirectory V2+ to add special features not included with GeoDirectory.

Options –

GeoPerk Featured First for “Search For” results – enable this perk to make featured listings returned in search results ‘rise to the top’ automatically.

GeoPerk GD Shortcode button for Gutenberg Classic Editor block – sometimes you just want to use a shortcode in a block. Turn on this perk to add a GDV2 shortcode builder button to the Gutenberg Classic editor block. You shouldn’t save shortcodes in classic blocks, but it is the best place to add a button. Instead, copy out the shortcode and add it to a Shortcode or HTML block.

Hỏi đáp

GeoDirectory FAQ.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GeoPerks – special sauce for GeoDirectory” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0.0-rc

  • Initial release