Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Genesis Promotion Box

Mô tả

Uses a custom post type to allow editing of the promotion(s). The most recent published promotion post by date is shown below single posts.

Some (CSS tips)http://wpebooks.com/free-plugins/genesis-promotion-box/ for your child theme.

Requires the Genesis Theme Framework.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Genesis Promotion Box” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Original version.