Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GDX Lightbox Tooltip

Mô tả

This is a wordpress plugin designed to be a clickable tooltip with a lightbox effect. This plugin doesn’t use bootstrap so it shouldn’t interfere with modal popups that are native to bootstrap.

You can preview this plugin along with the how to use intructions at https://gdxdesigns.com/plugins/lightbox-tooltip/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GDX Lightbox Tooltip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp