Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ganohrs Toggle Shortcode

Mô tả

You can insert to WordPress that toggle-code for CSS-based.
簡単にCSSベースの折りたたみコードをワードプレスへ追加できます。

Usage(使い方):

[toggle title=”title here” (optional)load=”open / close” (optional)suffix=”(empty) or 1 to 19″]
contents here
[/toggle]

Ảnh màn hình

  • Easy to insert CSS-based toggle code.
  • If you wanna insert many toggles, then use "suffix".
  • "suffix" is useful. It because can change the css class.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ganohrs Toggle Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2 Change “readme.txt”. And any updated.
0.0.1 New Release