Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

G File Merge & Minify

Mô tả

A lightweight WordPress plugin that can shrink and combine CSS and JavaScript files on your website.

Cài đặt

Automatic Installation

Once you have entered the WordPress panel, you can automatically install the plugin by searching for “G File Merge & Minify” in the “Install Add-ons” page.

Manual Installation

  1. Load the “g-file-merge-minify” folder in the ZIP file you downloaded into the “wp-content/plugins” folder in the directory of your WordPress installation.
  2. From your WordPress panel, go to the “Plugins” page and activate the “G File Merge & Minify” plugin.

It’s that easy! Now when you enter the edit page of any of your content, you can see the “G File Merge & Minify” box at the bottom of your page.

Hỏi đáp

Is there a setting panel?

Yes there is.

Do you add any files to the web page (CSS, JS etc)?

No.

Người đóng góp & Lập trình viên

“G File Merge & Minify” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Attachment published.