Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Funny Equations

Mô tả

This is a simple mathematical equation game. The user is provided with three levels of difficulty (beginner, intermediate and professional). A certain amount of time is given to solve one equation. With each new equation, time will decrease by 1 second.

Ảnh màn hình

  • Screenshot 1

Cài đặt

  1. Install the plugin from the ‘Plugins’ section in your dashboard (Go to Plugins -> Add New -> Upload Plugin)
  2. Select ‘funny_equations.zip’ from your computer
  3. Activate it through the ‘Plugins’ section
  4. You can add this a game to your wordpress page/post by adding this shortcode: [funny_equations]

Hỏi đáp

Why no questions here yet?

This is the very first release of the plugin.

Đánh giá

23 Tháng Tư, 2020
The author came up with a good idea. This game can develop thinking. A good simulator for the mind.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Funny Equations” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release