Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FourEyes

Mô tả

This plugin allows you to embed FourEyes surveys onto your posts or pages using shortcodes.

  • Use the ‘Shortcode Generator’ to create shortcodes and customize the look & feel of your surveys.

Example shortcode:

[foureyes survey=b100]

The plugin communicates with the FourEyes servers to display your embedded surveys. No confidential or personal FourEyes account information is exchanged.

Ảnh màn hình

  • First screenshot

Cài đặt

  1. Install the FourEyes plugin your WordPress admin by going to ‘Plugins / Add New’ and searching for ‘FourEyes’ OR download the plugin and unzip into your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Configuration

  1. Create a FourEyes account at https://getfoureyes.com/
  2. Go to the FourEyes link located in the Plugins submenu and launch the ‘Shortcode Generator’.
  3. Create a new WordPress post or page and paste in the generated shortcode.

Hỏi đáp

How do I create a survey?

Simply go to https://getfoureyes.com/ and create a survey in seconds!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“FourEyes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Bug fix

1.0

  • First release