Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

autometa's FORMA

Mô tả

autometa’s FORMA is a simple plugin that uses the following shortcode:

  • [forma] = to generate a comment form.

autometa’s FORMA is a standalone component of autometa shortcodes pack.

Cài đặt

  1. Install it from Dashboard/Plugins/Add Plugins or download it to your plugin folder;
  2. Activate it from Dashboard/Plugins/Installed Plugins;
  3. Write the following shortcode in text fields: [forma].

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install it from Dashboard/Plugins/Add Plugins or download it to your plugin folder;
  2. Activate it from Dashboard/Plugins/Installed Plugins;
  3. Write the following shortcode in text fields: [forma].
Plugin Features

autometa reproduces metadata information automatically via shorcodes in general, autometa’s FORMA generates comment forms in special.

How To

Just write the following shortcode inside a text field and between brackets as usual: [forma].

CSS Style Selectors
  • #forma = [forma] ID;
  • .autometa = autometa class.
PHP Functions Reference

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“autometa's FORMA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp