Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Force SSL Switcher

Mô tả

No need to swap all links in your site to https. Just install this plugin, active and your site will be migrated automatically. Tiny but flexible plugin, that helps to migrate your site from unsecured to secured version (from http to https). We are planning to support this plugin.

Cài đặt

  • Install plugin
  • Activate it from menu
  • That\’s all 😉

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Force SSL Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0: First release