Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Force Plugin Updates Check

Mô tả

This is an extremely simple plugin that just adds a link to the toolbar that allows site admins to force WordPress to run a check for plugin updates.

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. A “Check for Plugin Updates” link will be added as a submenu to the updates menu link
  3. Click this link anytime you need to force an update check to run

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
I tried but it didn’t help me to fix this problem: https://wordpress.org/support/topic/wp-doesnt-detect-new-plugins-updates
Đọc tất cả 11 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Force Plugin Updates Check” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Confirmed compatibility with WordPress 4.9

1.0.1

  • Redirect to updates page instead of index.php

1.0

  • Initial release!