Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Follow Self Pings

Mô tả

This plugin will modify the links on pingbacks (and trackbacks) to remove the
“external nofollow” for links to your own blog.

More info:

Cài đặt

The “Follow Self Pings” plugin can be installed by following this steps:

  1. Unzip “follow-self-pings.zip” archive and put all files into your “plugins”
    folder (/wp-content/plugins/) or create a sub directory into the
    plugins folder (recommanded), like /wp-content/plugins/follow-self-pings/

  2. Activate the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Follow Self Pings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • fix a small bug to make this work wit blogs that are installed in their own
    subdirectory

0.1

  • initial release