Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Flexo Counter

Mô tả

Countdown Clock
see: http://www.flexostudio.com/

How to use

1.Going by the settings in the administration and data entry required to start the clock. Generate code and copy it and put the desired location and you’re done.
or
2. paste the following code to the desired location in the code of your page:
example:
$con='[flexocounter endDate=”30.09.2011 10:30″ url=”http://google.com” header=”text” footer=”text”]’;
flexoCounter::the_content($con);
$con generate in the administration too

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg
  • screenshot-2.jpg

Cài đặt

  1. Download.
  2. Unzip.
  3. Upload to the plugins directory.
  4. Activate the plugin.
  5. Have a nice work.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Flexo Counter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0001