Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fix sitemap.xml Yoast SEO for Yandex

Mô tả

Eng/Rus

If you use the sitemap.xml of the Yoast SEO, then you saw an error in the webmaster’s Yandex panel with processing the tag image:image.

Our plugin removes the image tag from the sitemap.hml and more Yandex will not report any errors.

Русский

Если вы используете карту сайта sitemap.xml плагина Yoast SEO, то видели в панели вебмастера Яндекс ошибку с обработкой тега image:image.

Наш плагин убирает тег image из sitemap.xml и больше Яндекс не будет сообщать об ошибках.

Cài đặt

Just install the plugin like any other and… it works!
It’s very easy.

Просто установите плагин, как все другие и… он уже работает!
Все очень просто.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Just install the plugin like any other and… it works!
It’s very easy.

Просто установите плагин, как все другие и… он уже работает!
Все очень просто.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fix sitemap.xml Yoast SEO for Yandex” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release