Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

First Contact Chatbots

Mô tả

Using input forms you can have a real chatbot working for your website in minutes!

Free chatbot package includes:

*One chatbot
*500/Month chat/api requests
*E-mail support
*API endpoint access
*Company information
*30 departments
*30 staff members
*30 products or services
*40 keywords
*Chat box web widget
*Interactions analytics
*Interactions log panel

For more information, visit https://firstcontactchatbots.com

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install and activate plugin.
  2. Create a chatbot at https://firstcontactchatbots.com
  3. Paste the HTML code of your chatbot provided at https://firstcontactchatbots.com/home

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“First Contact Chatbots” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First version