Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

File Download

Mô tả

A simple file download widget for frontend interface. Lets your visitors download brochures etc.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the File Download to your blog, Activate it.
And You’re done!

Đánh giá

13 Tháng Tư, 2020
impossible de faire fonctionner cette extension, aucune explication claire de son utilisation. Pas d’interface d’administration, ou bien elle bien planquée. JJdai
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“File Download” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Release Date – 2 Feb 2019

  • Added new file extensions.