Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fetch Twitter Count

Mô tả

** this plugin is no longer being update. Please feel free to adopt me! **

Returns the current follower count of a specific Twitter account, or FALSE if not found. Can also use a shortcode.

Cài đặt

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions

To install the plugin, please upload the folder to your plugins folder and active the plugin.

How do I see the results?

To see the results, insert the PHP echo horshipsrectors_twitter_count( ‘horshipsrectors’ ); into your template.

How do I add a shortcode to my page?

Within a page or post, call [horshipsrectors_twitter_count XXX] to see a your current Twitter count (replace XXX with your twitter id).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fetch Twitter Count” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.0

  • added settings page to allow default settings
  • added shortcode

1.0.0

  • initial release