Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Favicon Images for Comments

Mô tả

Favicon Images for WordPress Comments lets you add favicon images to your blog comments using the URL of your visitor’s website.

See a live demo at Digital Inspiration.

The favicon image is generated dynamically using Google Favicon generator.

Cài đặt

  1. Place the favicons.php file into [wordpress_dir]/wp-content/plugins/
  2. Open your WordPress Dashbard, go to Plugins section and and activate the Favicon plugin.
  3. Open the comments.php file available in your WordPress template and insert this function – <?php add_favicon(); ?> anywhere in the comments section.

Hỏi đáp

If you have trouble getting this to work on your blog, leave a comment in the tech forums.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Favicon Images for Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp