Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Icons Picker for FontAwesome

Mô tả

Short description

WordPress plugin to use Font Awesome icons on posts and pages as a Gutenberg block

Long description

I’ve created this plugin when I was thinking: It would be so amazing if there was a Gutenberg block with all FontAwesome icons, so we could use them in posts and pages… Well, here it is.

Ảnh màn hình

  • Gutenberg block added to the editor page

Block

This plugin provides 1 block.

  • Icons Picker for FontAwesome

Hỏi đáp

Does it require Font Awesome loaded on my website front-end?

Yes! You can install it manually or use the WordPress plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Icons Picker for FontAwesome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.0: First production version
0.9.1: Display name modification
0.9.2: Display name modification
0.9.3: Core corrections