Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Our Team

Mô tả

F4W Our Teams is fully responsive and mobile friendly. This plugin shows team members profile information with social media links.

Live Demo and Documentation

Ảnh màn hình

Cài đặt

Here goes the step by step guide to install F4w Our Teams plugin :

Install Plugin using WordPress Admin Panel Search Option

 • In your Admin, go to menu Plugins > Add New
 • Search F4w Our Teams
 • Click to install
 • Activate the plugin

Install Plugin using Upload Method in WordPress Admin Panel

 • Download the latest version of F4w Our Teams (.zip file)
 • In your Admin, go to menu Plugins > Add New
 • click on the Upload Tab
 • Click on “Choose File from your Hard Disk”
 • Browse and Select downloaded f4w-our-team.zip & click on ‘Install Now’ button
 • Activate the plugin
 • F4w Our Teams type will show below POSTS

Install Plugin using FTP Manager

 • Upload f4w-our-team folder with all files inside the /wp-content/plugins/ directory
 • Go to WordPress dashboard > Plugins & Activate the F4w Our Teams plugin
 • F4w Our Teams post type will show below POSTS with its owl icon.

version 1.5

 • Pro release

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Our Team” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp