F13 reCaptcha

Mô tả

Add Google reCaptcha to the comments section on blog posts. Requires Google reCaptcha v2 Checkbox API key.

Simple configuration via the admin settings page:
* reCaptcha public key
* reCaptcha private key
* enable reCaptcha for (Everyone | Visitors | Nobody [disabled])

Additional hooks for programmers:
$v = apply_filters(‘f13_recaptcha_add’);
Will place a reCaptcha checkbox in the desired place.

$validate = apply_filters(‘f13_recaptcha_validate’);
if (!empty($validate)) {
$v = $validate
// reCaptcha failed
} else {
// reCaptcah passed
}

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“F13 reCaptcha” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp