Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EZ Google Analytics

Mô tả

This plugin includes your Google Analytics tracking code on your pages and posts.

Updated February 16th

Ảnh màn hình

  • EZ Google Analytics Settings page.

Cài đặt

  1. Download and unzip the plugin into your WordPress plugins directory (usually /wp-content/plugins/).
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in your WordPress Admin.

Hỏi đáp

What do I do after I activate this Google Analytics plugin

Just go to the Google Analytics menu link, under Settings, and enter the Tracking ID for your site.

  • Special thanks to Borisa Djuraskovic of the Web Hosting Hub community team for translating into Serbo-Croatian language.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“EZ Google Analytics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

4.1.07

  • Added character filtering to the Tracking ID field to prevent entering special HTML characters.

4.1.06

  • Added .POT file for translations into other languages.
  • Added .PO and .MO files for Serbo-Croatian language translated by Borisa Djuraskovic of the Web Hosting Hub community team.

4.0.40

  • First versions available for WordPress.