Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Extra Post Pages Menu

Mô tả

Adds extra and individual menus for all available post/page statuses like drafts, pending, trash including count of number of posts in each status. See the screenshot for more information…..

Now, works with all custom post types also.

Hire plugin author for your WordPress Development.

Ảnh màn hình

  • See how this plugin adds the menu items to wordpress posts menu....
    1. See how this plugin adds the menu items to wordpress pages menu....

Cài đặt

  1. Install the plugin and activate from plugins page. Thats pretty easy.

Hỏi đáp

What this plugin does ?

Only ads submenus for each post/page status under the main post/page menu in wordpress dashboard for easy navigation. It also shows number of posts in each status in each menu title.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Extra Post Pages Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1: bug fixing for publish type menu..
1.0: New plugin launched.