Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

External Links Mask

Mô tả

External Links Mask add a Out links section in your WP ADMIN and mask all external links in post content.

Major features in External Links Mask include:

  • Hide external links.
  • Mask long external link.

PS: This plugin work only for post content links.

Ảnh màn hình

  • Sezione Out Links

Cài đặt

Upload the External Links Mask plugin to your blog, Activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Hỏi đáp

Its possible to edit masked link?

Yes! Go in your WP ADMIN and find the Out links section to edit your link.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“External Links Mask” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Improve ux.