Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Export Users Data to CSV

Mô tả

En:
Export Users Data and Metadata to a csv file .
I will be glad comments and observations.

Ru:
Этот плагин для экспорта данных пользователей.
Буду рад комментариям и замечаниям.

Author: Penzin Konstantin

Site: PKweb.ru

Cài đặt

En:
1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
3. Go the ‘Users’ menu, under ‘Export to CSV’

Ru:
1. Загрузите плагин в папку /wp-content/plugins/
2. Активируйте а разделе ‘Plugins’ в меню WordPress
3. В меню ‘Пользователи’, выберите ‘Export to CSV’

Đánh giá

Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Export Users Data to CSV” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • New interval export

1.0.0

  • Initial release