Stripe CSV Exports

Mô tả

Create CSV custom exports for accountancy needs (including VAT). Much more to come, with real custom CSV exports from Stripe.

Cài đặt

Easy

  • Search via plugins > add new.
  • Find the plugin listed and click activate.
  • Use new sub menu under users (network level if multisite) : Bulk Edit Users

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Stripe CSV Exports” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.2

1.2.1 – cumulated debt and served fixed

1.2 – fix for charge date

1.1 – fixes

1.0 – First stable release.