Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Expert Bitpay Gateway For LifterLMS

Mô tả

Accept Crypto payments in LifterLMS via Bitpay.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Expert Bitpay Gateway For LifterLMS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

V1.0 – 2022-08-06

Initial Release