Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Exclusive Content Shortcode

Mô tả

This plugin from WPZA allows you to use a shortcode to hide content on your website’s posts and pages. You can call the shortcode by using the following method: [exclusive-content]your content here[/exclusive-content].

Cài đặt

After installing this plugin, you can call the shortcode in your post or page as such: [exclusive-content]your content here[/exclusive-content].

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Exclusive Content Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp