Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Esix user role

Mô tả

This user role plugin is use for create custom user role from admin to use admin role for asign page access to selected user role

Front-end: when user is open any page with login then this plugin check is this user have permition to access this page. if not access that login user role to acces any page then its display error message in front.

Using this plugin able to create 1 leval user login portal to access content based on user role asign from admin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Esix user role” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp