enable-svg-webp-ico-upload

This plugin has been closed as of 1 Tháng Tám, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Statistics

Đang kích hoạt

Lượt tải mỗi ngày

Sự phát triển theo lượt cài đặt và đang kích hoạt

Lịch sử tải về