Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Embedded Youtube Playlist

Mô tả

Display Youtube playlist beautifully.

Features

  • Display Youtube playlist videos in a 3D slider
  • Display channel subscription button
  • Auto polling for new videos of playlist each [x] milliseconds

Links

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the “Embedded Youtube Playlist” to plugin directory and Activate it.
Use shortcode to display:
[embedded_yt_playlist_app playlistid=”” channelid=””]

It should be inserted in a section > row > col for best display.

1.0

  • It’s first version.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Embedded Youtube Playlist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp