Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Videos in Comments

Mô tả

Increase reader engagement by letting them add YouTube videos as comments with just a link.

Want to let readers submit voice and video comments as comments? See this companion plugin here.

Click Here to Try Demo.

Ảnh màn hình

  • YouTube video link copied from address bar
  • End result

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Videos in Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp