Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EmbedVideoGjirafa

Mô tả

EmbedGjirafaVideo allows you to embed code (video.gjirafa.com) in a post, without the content being changed by the editor. This is incredibly useful for embedding third-party scripts, etc. The plugin is used by many large sites.

Ảnh màn hình

  • Embed Code: EmbedVideoGjirafa
  • Embed Code: EmbedVideoGjirafa

Cài đặt

This plugin can be installed directly from your site.

1). Log in and navigate to Plugins Add New.
2). Type “EmbedVideogjirafa” into the Search and hit Enter.
3). Locate the EmbedVideogjirafa plugin in the list of search results and click Install Now.
4). Once installed, click the Activate link.
5). Create a new post and select Button “VideoGjirafa” and set link click OK.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EmbedVideoGjirafa” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp