Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Theme/Plugin Auto-Update Email Notifications Disabler

Mô tả

Since WordPress 5.5, if you have enabled plugin or theme auto-update you will receive an email notification when a plugin or them auto-update is successful or when it has failed. If you would like disable that email notification, this plugin is for you.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Theme/Plugin Auto-Update Email Notifications Disabler” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp