Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Elegant Custom Fonts

Mô tả

This plugin appears at Settings -> Fonts.

For each @font-face, specify .woff URL, weight, style, and a font family name.

Appropriate @font-face rules will be saved to a CSS file and enqueued with wp_enqueue_stylesheet, so that you can use the font with the font-family CSS property.

No nonsense. No API keys. No font conversion. No bloat.

Integration Instructions for Plugin & Theme Developers

Use ECF_Plugin::get_font_families() to get a list of font families added with Elegant Custom Fonts. Then add these to any “Font” dropdowns in your plugin or theme.

Example:

if (class_exists(‘ECF_Plugin’)) {
$font_family_list = ECF_Plugin::get_font_families();
} else {
$font_family_list = null;
}

/* loop through the $font_family_list array and add each family to your ‘Font’ dropdowns */

Hỏi đáp

Does this plugin work with Joomla?

No.

Đánh giá

18 Tháng Năm, 2018
This is exactly what I've been looking for. Works perfectly, no need for thousands of options. Good job.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Elegant Custom Fonts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release