Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Editor Templates

Mô tả

You can customize the editing page by templates like themes.

Ảnh màn hình

 • Sample edit page – title, category, excerpt, post-thumbnail
 • Sample edit page – custom fields
 • Sample template source

Cài đặt

 1. Upload the Plugin Memorandum folder to the plugins directory in your WordPress installation
 2. Go to plugins list and activate “Editor Templates”.
 3. Go to setting page and configulation meta box, layout.
 4. Make template file(file name:{post-type).php) in wp-content/editor-templates directory.
 • Sample template file is bundled in plugin’s “template-sample” directory.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Editor Templates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

 • 0.1.2

  • fixed : tpl_custom tag output invalid option element.
 • 0.1.1

  • fixed : tpl_post_thumbnail doesn’t work in WordPress 3.5
 • 0.1.0

  • fixed : upload.js tickbox url bug
 • 0.0.9

  • fixed : css & js url
  • fixed : refine upload.js
  • new : Multi language support.
 • 0.0.8

  • new : support {post_type}-{post_name} template
  • new : support {post_type}-{post_name} css
  • new : support {post_type}-{post_name} javascript
 • 0.0.7

  • fixed : post meta doesn’t update in private post
 • 0.0.6

  • fixed : template tag “tpl_custom” dosn’t save input data when pending status selected.
 • 0.0.5

  • Compatible up to WordPress 3.4
 • 0.0.4

  • bugfix Warning Error.
 • 0.0.3

  • Multisite Support.
  • change metabox slug.
  • deletable Custom image(tpl_custom:type media)
 • 0.0.2

  • Support “default” parameter.
  • refine metabox priority
 • 0.0.1

  • Initial release