Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Digital Downloads – Geckoboard

Mô tả

The EDD Geckoboard extension provides near-realtime stats regarding your EDD website through the Geckoboard KPI dashboard platform. Currently, the extension supports the following widgets:

  • Sales (Bar/Column Graph & Number Widgets)
  • Extensions (Bar/Column Graph & Number Widgets)
  • Recent Purchases (List Widget)

Follow this plugin on GitHub

Cài đặt

  1. Activate the plugin
  2. Go to your profile page to get the API endpoints for Geckoboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Digital Downloads – Geckoboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0 (February 13, 2016)

  • Initial release!