Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy WP Google Tag Manager

Mô tả

Easily add Google Tag Manager to your blog without having to edit your theme or know how to code.

Ảnh màn hình

  • This plugin will add a field to Settings > General for your Google Tag Manager’s ID. Add your ID and that’s it!

Cài đặt

After installing the plugin, go to Settings > General and add your Google Tag Manager’s container ID to the field called ‘Google Tag Manager ID’.

Hỏi đáp

Do I need to edit my theme or know coding to add the Google Tag Manager snippet?

No! If you install this plugin, you just need to go to Settings > General and add your Google Tag Manager’s container ID to the field called ‘Google Tag Manager ID’.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy WP Google Tag Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

=1.0=
* First version released.