Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Verification

Mô tả

Now you can easily verify your website for Google and Yahoo!.

Cài đặt

  1. Download the plugin, extract and upload it to your plugins folder on your server.

  2. Activate the plugin.

  3. Go to Settings, and Easy Verification.

  4. Go to Google Webmaster Tools and Yahoo! SiteExplorer to get your verification/authentication information.

  5. Enter the meta value on the Easy Verification page and Save Changes.

  6. The plugin will generate meta tags on the homepage of your website.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Verification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Added new Google verification meta tag support.

1.2.1

  • Removed Output Buffering.

1.31

  • Added Bing Webmster Tools Support.