Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Sitemap Page

Mô tả

Improve your SEO ranking by adding a HTML sitemap!

The simplest responsive HTML sitemap available for WordPress! No setup required. Flexible customization options available.

Our Services:

Ảnh màn hình

  • Easy Sitemap Page

Cài đặt

  1. Via the WordPress admin go to Plugins => Add New.
  2. Enter ‘Easy Sitemap Page’ in the textbox and click the ‘Search’ button.
  3. In the list of relevant Plugins click the ‘Install’ link for Simple Sitemap on the right hand side of the page.
  4. Click the ‘Install Now’ button on the popup page.
  5. Click ‘Activate Plugin’ to finish installation.
  6. Add [easy-sitemap-page] shortcode to a page to display the sitemap on your site.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Sitemap Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 Initial release