Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Picasa

Mô tả

This is a very simple but useful plugin, it can help with insert XHTML validated flash album, or pictures, or multiple pictures by single click.

The picasa.js is a Picasa jQuery plugin, picasa.html can be run on local machine as a demo.

A live demo can also be found HERE. (Enter your Picasa username or ‘tester’ in the input box then click ‘go’.)

现在已经有很多Picasa插件了,但不是调用了lightbox就是动用flash,块头一个比一个大,又没有完全实现我要的最简单的功能,本着自己动手丰衣足食的态度自己写个插件。用jquery实现picasa相册的调用,是一个静态的页面,大家可以直接拿出来玩(在线演示,请在输入框输入Picasa用户名或‘tester’,结果为弹出窗口)。可以插入最简单的图片,可以一次插入多张图片。如果直接插入相册则会转换成picasa的flash相册。整个插件没有向wp数据库里写入参数。用户名通过cookie保存。

Ảnh màn hình

  • Albums list view
  • Pictures in single album
  • Icon in Editor and album flash in post

Cài đặt

  1. Upload easy-picasa folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Picasa” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp