Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy Bruteforce Protect

Mô tả

This plugin modifies your .htaccess file to provide protection from brute force attack bots.

Cài đặt

All you need to do is install and activate the plugin. Deactivate to remove protection from the .htaccess file.

Hỏi đáp

What code is added?
BEGIN EASYBFP

RewriteEngine on
RewriteBase INSTALLED_FOLDER
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://YOURSITE.COM [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.)?wp-login.php(.)$ [OR]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.)?wp-admin$
RewriteRule ^(.
)$ – [F]

END EASYBFP

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy Bruteforce Protect” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp